Orot Hatechouva 41: Chapitre 13 paragraphes 1, 2, 3

א.
אי אפשר להדבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל כ"א מי שנשמתו הוטהרה , כבר ע"י תשובה מחטאת האדם המגונות ומדותיו הפחותות, או מי שנפשו לכתחלה היא נפש טהורה. כי היסוד האמתי של תכונת האומה הישראלית הוא שאיפת הצדקה העליונה, צדקת ד' בעולם, וכל מי שנזדהם באיזה חטא, לפי אותה המדה של זוהמתו אין חפץ הצדקה והטוב מאיר בקרבו כראוי, וע"כ לא יקושר באמת עם התכונה הלאומית עד אשר יטהר.

ב.
כדי להסיר כל מסך מבדיל בין הטוב האלהי הכללי ובין הנפש הפרטית הצמאה לו, צריך להבדל מכל פגם מוסרי, בכל המושג הרחב שלו במובן הכללי, שכולל זכוך המדות כולן וטהרת המעשים השכלית, שכל אלה הם התפשטות האור האלהי בעולם בתכונה כללית מקפת את האנושיות וכל ההויה, בכל מה שיש מקום לתכונת מוסר לחול שם. וכדי להסיר ג"כ את המניעה המעכבת מהשלמת הלבוש הישראלי המלביש את הטוב האלהי המופשט ע"פ סגנונו המיוחד, צריך להסיר כל מניעה מעשית מכל הנוגע לנפש הישראלית. וזאת היא התכונה המצרכת לתשובה גמורה מכל פרטי פרטים של כל חטא ועון ע"פ התורה שבכתב ושבעל פה, שכולה היא נשמת ד' בקשר ישראל.

ג.
צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלהי המקושר בשורש הנשמה של כנסת ישראל כולה ובזה הוא זוכה לתשובה. כי תמיד יגלו נגד עיניו גרעונותיו וחטאיו, שהם נובעים ממקור ההתנכרות, שהתנכר לאומה האלהית. שהיא צור חוצב ומקור כל הטוב שבו. אל יבהל מלהיות מחובר עם שורש נשמת האומה כולה, אע"פ שבהסתעפות הענפים הפרטיים נמצאים ג"כ רשעים וגסים, אין זה מגרע במאומה את האור הטוב האלהי של כללותה. וניצוץ נשמת אלוה שרוי הוא גם בכל הנפשות הפרטיות היותר נפולות. ומתוך שכנסת ישראל חובקת בקרבה את הטוב האלהי לא רק לעצמה כ"א לכל העולם, ליקום כולו, הרי הוא בא מתוך הדבקות העזה בתוכיות נשמת האומה - לדבקות באלהים חיים, ע"פ הברכה האלהית המלאה כל, ואור שכינה שורה עליו בכל הדרה ועוזה.