תקסים עוד ושיר הלילה

חברים יקרים,חג עצמאות שמח !
בהתקדש חג עצמאותנו, הייתה עלי רוח ה' ואנגן ואשיר להודות ולשבח להקב"ה על הניסים ועל הנפלאות שעשה לאבותינו בהקמת מדינתנו וממשיך לעשות לנו בהמשך שגשוגה וימשיך לעשות עמנו בחסדו עלינו לגאלנו גאולה שלמה בביאת משיח צדקנו ובבניין אריאל בקרוב מאוד
בידידות קודש
יוסף בן שושן

Chers amis, joyeuse fête de notre indépendance !

Alors que nous célébrons le Jour de l'Indépendance, l'Esprit de D. -ieu reposa sur moi et je me mis à le remercier et à le louer en jouant de la musique et en chantant pour les miracles et les merveilles qu'il a fait à nos pères , par la fondation de notre État...et ceux qu' Il continue à faire envers nous par la prospérité grandissante de l'état d ' Israël ...
...et בע"ה, qu' Il continuera à nous prodiguer par sa bonté, jusqu'à notre salut complet ...en nous apportant notre Messie et en reconstruisant notre temple très bientôt…

Amitiés

Yossef Ben Shoushan