תקסים עוד ושיר הלילה

חברים יקרים,חג עצמאות שמח !
בהתקדש חג עצמאותנו, הייתה עלי רוח ה' ואנגן ואשיר להודות ולשבח להקב"ה על הניסים ועל הנפלאות שעשה לאבותינו בהקמת מדינתנו וממשיך לעשות לנו בהמשך שגשוגה וימשיך לעשות עמנו בחסדו עלינו לגאלנו גאולה שלמה בביאת משיח צדקנו ובבניין אריאל בקרוב מאוד
בידידות קודש
יוסף בן שושן

Chers amis, joyeuse fête de notre indépendance !
Alors que nous célébrons le Jour de l'Indépendance, l'Esprit de Dieu reposa sur moi et je me mis à le remercier et le louer en jouant de la musique et en chantant pour les miracles et les merveilles qu'il a fait à nos pères par la fondation de notre État et continue d'en faire envers nous par la prospérité gravissant de l'état d Israël et si Dieu veut continuera à nous en faire par sa bonté jusqu'à notre salut complet en apportant notre Messie et en reconstruisant notre temple très bientôt…
Amitié
Yossef Ben Shoushan