Olat Reiya 6: Chapitre 2 paragraphes 4, 5

ד. כשמכוונים לאיזה מבוקש בתפלה, צריך לשים לב, שכונתנו היא להסיר את הרע והחשך מן העולם ולהגביר את הטוב ואת האור, של החיים האלהיים במילואם, שבהופיעו הוא ממלא לא רק חסרון אחד בלבד, אלא הוא משלים את כל החסרונות וממלא את כל הפגמים כולם, ובגודל נשמתנו הרינו חפצים דוקא בשלמות הגמורה והמוחלטת.ה. לפעמים אנו מתפללים שיעשה הקב"ה בקשתנו ע"י המלאכים, ולפעמים מפרטים גם שמות של המלאכים. שהרי עיקר המבוקש של עניין התפלות כולן באמת ראוי שיהי' לא להשיג מה שהוא חפץ כי-אם לדבק עצמו לרצונו של מקום ב"ה. וכיון שתכלית הבקשה היא מילוא אמיתת רצונו ית' החפץ חסד, וכמו שהוא רצונו ית' להרבות חסדיו בעולם, כן הוא רצונו שזה יתנהג דווקא באותם הדרכים, שסדר בהם את הנהגת העולם בחכמתו ורצונו כביכול. א"כ כמו שראוי להתפלל על עצם המבוקש הפרטי, כן ראוי להתפלל שיתמלא ע"פ הסדרים השייכים לו. ואדרבה, זוהי שלמותה של התפלה, שהוא מגלה בה את רצונו הוא, שיעשה רצונו של מקום ב"ה בעולם, והרבה יותר ממה שראוי לרצות במילוי הבקשה, ראוי לרצות שיתוקנו סדרי המאורות העליונים, שדרך תיקונם הוא במילוא עניני התפלה, שזהו עניין התפלה ע"פ סדר הספירות. וכיון שזכינו לעניין התפלה שיעשה רצונו, שהוא בשפעת החסד ע"פ הכנת התחתונים, הרי עצם התפלה היא הכנה רבה באפן המעולה לעניין שפע הטוב והחסד ע"י גילוי המאורות הקדושים.