Moussar Avikha 1: Introduction

מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ" ל
מוסר אביך
שמע בני מוסר אביך וגו׳
(משלי ב- ח)

ואין מוסר אלא דברי תורה שנאמר שמע בני מוסר אביך - ר׳ אבא אמר אורייתא בכלא אתכלילת וכו׳
(זהר יתרו פה)

ר׳ אלעזר פתח ואמר וכ' מאי מוסר - דא אורייתא וכו׳
(זהר פנחס ריג)

מעין הקדמה - צורך לכתיבה רשימות עניינים לעיון וללימוד

א
נראה שאי-אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב רק אם יסדר ספר לעצמו בלימודים[1] הדרושים לו בזה, בין הפרטיים ואפי' הכוללים ג"כ יותר יבין ע"י מה שיחדש בהם מרוחו, ומי שהוא כבר באופן זה של הדעת, שיכול להעריך מערכה שכלית בעצמו, אי-אפשר לו לבוא אל השלמות אם לא יעבוד בשכלו בזה.

ב
אלה המה סדרי הדברים שעליהם ראוי לסדר עיוניו להועיל לעצמו ולזולתו:
א. אמתת גדר האמונה, צורתה כמו שהיא מיושבת[2] בנפש והכרחה וגודל אמתתה, שאין גבול באמת למעלה מזה ע"פ דברים מבוררים ומאומתים בשכל ובחוש כמפורסם[3].