Orot Hatechouva 25: Chapitre 10 paragraphes 1, 2

פרק י
הכרחיות התשובה והתורה זל"ז בכללותן ובמעלותיהן העליונות

א.
תשובה שלמה באמת צריכה היא להסתכלות עליונה, להתעלות ליקר העולם המלא אמת וקדש, וזה א"א כ"א ע"י עסק מעמקי התורה והחכמה האלהית ברזי עולם. אמנם צריכים לזה לנקיון גופני, לטהרה מדותית, בתור עוזרים, שלא יעיבו ענני התאוה את הזוהר השכלי. אבל ראשית לכל ההופעות מוכרחת לבא התורה, ודוקא התורה העליונה, שרק היא משברת את כל מחיצות הברזל שבין האדם היחיד והצבור לבין אביהם שבשמים. התשובה באה מתוך חשבון צלול של עולם ברור, והיא מבררת בעצמה ומצללת בכחה את העולם.

ב.
סימן טוב לתשובה מעולה : קורת רוח פנימית והארת השכל בהשגות עליונות, בהירת הציור ועזוז הקודש של טהרת כח המדמה, המלביש את ההבנה העליונה, - הכוללת את כל ארחות החיים כולם.