Orot Hatechouva 26: Chapitre 10 paragraphes 2', 2'', 3, 4

ב1.
כששבים בתשובה שלמה, אפשר אחר כך לחשוב מחשבות ארוכות, וכל זמן שהתשובה היא מפוקפקת, המחשבות הרוחניות הנן בגדר רצוא ושוב, בהערות קטנות ומופסקות.

ב2.
מי שזוכה לתשובה מאהבה, זוכה לעולם ארוך, ןמחשבותיו נעשות ארוכות ומלאות ענינים נעלים.

ג.
כל חטא הוא מונע את ישוב הדעת הנדרש להארת רזי עולם : התשובה היא פותחת פתחי בינה, כשם שהיא באה על ידי הבינה.

ד.
התשובה מוכרחת היא להשכלה האלהית. אמוץ הרצון והארתו ואמוץ השכל אחוזים הם זה בזה. הפעולות מרבות אור על השרשים העליונים שמהם הן נובעות, ורגשי הנפש המיוסדים משרשי הקדושה העליונה מגלים הם במציאותם עצמה את השרשים הללו. לכן מי שמוכן לדבקות אלהית תדירית אי אפשר לו במהלך פחות מזה, ומוכנות בקרבו כבר סבות מכריחות, גשמיות ורוחניות, המעודדות אותו לשוב אל הדבקות האלהית השלמה. אמנם אי אפשר לבא אליה כ"א אחרי הענוה המוחלטה, הבאה מתוך גדולת נפש ושמחה גדולה באור ד', שהיא נוצרת בלב אחרי הידיעה הציורית, שהרעיון של הדבקות האלהית בכל צורותיו הוא האושר היותר גדול בחיים. וכל מה שיתמלא הודו וכל מה שיפואר כפאר של דעת ושל גדל רוח, של מעשים ושל סדרי חיים קבועים, של התפשטות אורה צבורית ושל גדלות נשמה וטהרתה, ככה יגדל אושר החיים, וממילא תחדר אז השמחה הנשמתית, והדבקות בעצמה תבא למעלתה העליונה, עד שגאות ד' תגלה בנשמה, וממילא אין קץ לענות הצדק שתופיע עמה, כי איך יתגאה האדם בעמדו לפני מקור כל השלמות, אור אין סוף העליון המרומם על כל ברכה ותהלה.