RAV YOSSEF BEN-SHOUSHAN. OROT:ISRAEL OUTHIYATO DU RAV KOOK ZTS"L